Betingelser

Betingelser

Betingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av www.Erotikk24.no (heretter kalt "Erotikk24").
Erotikk24 drives av Vipservice AS (org.nr: 998 406 064).
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Erotikk24 så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Kontaktinformasjon
Telefon: 970 66 666
Epost: post@erotikk24.no
Postadresse:
Vipservice AS
Postboks 256 Sentrum
7402 Trondheim

Priser og levering
Alle priser er oppgitt inkludert mva, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. I handlekurven ser du pris inkludert mva, frakt, og eventuelle andre avgifter. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Erotikk24 side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Betaling

Betaling skjer via valgt betalingsmetode i kassen. Betalingsportalen er levert av Klarna.

Vi aksepterer kortbetaling med VISA, MasterCard og Maestro. Belasting av kredittkort skjer umiddelbart ved kjøp.

Personvern
I forbindelse med bestillingen, godtar du at erotikk24.no lagrer og bruker informasjonen du oppgir. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby servicen som du forventer av oss. Erotikk24.no vil ikke gi din personlige informasjon til en tredjepart.

Du har til en hver tid rett til å se den informasjonen vi har lagret om deg. Du har også retten til å bli glemt, dvs at vi sletter all personlig informasjon vi har om deg. Vi kommer til å ta vare på informasjon som trengs av regnskapsmessige årsaker.

Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev dersom du godtar det.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Erotikk24, er ansvarlig for betaling av de ytelser Erotikk24 eller Erotikk24 sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Erotikk24 sin side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

UAVHENTEDE PAKKER BELASTES MED ET GEBYR PÅ KR. 500,-

Reklamasjon
Før feil meldes til Erotikk24, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Erotikk24 har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Erotikk24 slik at Erotikk24 kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom Erotikk24 ikke gis melding innen rimelig tid etter at mangel ble oppdaget eller burde blitt oppdage.

Du har 2 års reklamasjonsrett i følge norsk lov.

Avhjelp
Erotikk24 vil, snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Erotikk24, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Erotikk24, betaler ikke Erotikk24 disse utgiftene.

Angrefrist
Alle kunder har etter Norsk lov 14 dagers åpent kjøp, dvs returett. Returrett kan kun benyttes dersom varen kan returneres i originalembalasjen, og er i det vesentlige uforandret. Du har rett til å åpne pakken og se på produktet, men det må ikke brukes utover det. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Etter 14 dager kan kjøp ikke heves.

Ekstraordinære forhold
Erotikk24 er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Erotikk24 godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Erotikk24 sin kontroll, og som Erotikk24 ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Erotikk24 er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Erotikk24 sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Erotikk24 har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
Erotikk24 forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Erotikk24 forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Erotikk24 fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Cookies
En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre innloggingsinfo eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.